Ahmad, M., & Tambak, S. (2018). Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Melalui Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 15(1), 24-41. doi:10.25299/jaip.2018.vol15(1).1581