Rahayu, S., & Alber, A. (2019). Nilai-Nilai Budaya dalam Gurindam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy. GERAM, 7(1), 90-100. doi:10.25299/geram.2019.vol7(1).2878