Ja'far, Ja'far. " Khazanah Kitab Kuning di Madrasah Al Jam‘iyat Al Washliyah." Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah [Online], 2.2 (2017): 124-134. Web. 25 Aug. 2019