Ja'far, J. (2017). Khazanah Kitab Kuning di Madrasah Al Jam‘iyat Al Washliyah. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 2(2), 124-134. doi:10.25299/althariqah.2017.vol2(2).1041